§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego AMA dostępnego pod adresem www.ama-parts.pl
   
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

                     i.      wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,

                     ii.      zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,

 1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. tryb postępowania reklamacyjnego.
   
 1. Operatorem Sklepu Internetowego AMA jest firma:
  AMA Poland Sp. z o.o.
  04-761 Warszawa, ul. Zwoleńska 120/11
  NIP:952-204-12-21, REGON: 141307516
   
 2. Operator Sklepu Internetowego AMA świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
   

§. 2 DEFINICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający– Operator Sklepu Internetowego AMA, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;
   
 2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub produkcji maszyn rolniczych oraz sprzedaży części zamiennych dla ciągników i urządzeń rolniczych, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
   
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
   
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, nie prowadzący działalności gospodarczej opisanej w §. 2, ust. 2
   
 5. Sklep – Sklep Internetowy AMA dostępny pod adresem internetowym www.ama-parts.pl.
   
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
   
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
   
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in.: śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
   
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§.3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego AMA oraz świadczy usługę „Newsletter”.
   
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego AMA w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
   
 3. Usługa „Newsletter” polega na bezpłatnym przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach.  

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
   
 2. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji
   
 3. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
   
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
   

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien:
  1. prowadzić działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą maszyn rolniczych i/lub części zamiennych do tych maszyn, prowadzić działalność gospodarczą związaną z produkcją maszyn rolniczych
  2. posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  3. Włączoną obsługę Java Script,
  4. Włączoną obsługę plików Cookies,
  5. Aktywny adres e-mail
    
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
   

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji Operator Sklepu zweryfikuje czy osoba rejestrująca się spełnia warunki Użytkownika określone w §. 2, ust. 2 i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostanie dla Użytkownika utworzone Indywidualne Konto.
   
 2. Użytkownik nie może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji.

 

 1. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać poprawnie następujące dane:
  1. Aktywny adres e-mail,
  2. Firma,
  3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  4. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  5. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  6. Numer telefonu.
 2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem nie zostanie mu przydzielony dostęp.
   
 3. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Użytkownika w miejscu zarejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. miejscem wykonywania działalności gospodarczej).
   
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
   
 5. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
   
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
   
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
   
 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 3. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b. prowadzona działalność gospodarcza Użytkownika nie obejmuje żadnych z poniższych:

- sprzedaży maszyn rolniczych

- sprzedaży części zamiennych do maszyn rolniczych

- produkcji maszyn rolniczych

 1. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 2. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
 3. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 4. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 5. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
   
 6. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
   
 7. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Sklepu może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
   
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
   
 9. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
   
 10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
   

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi hurtową sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego AMA.
   
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego AMA są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
   
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
   
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
   
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:30, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
   
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. zalogowania się,
  2. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  3. dodania ich do koszyka,
  4. wybrania sposobu zapłaty i dostawy.

 

 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Kupujący otrzymuje potwierdzenie na wskazany przez niego adres email. W takim przypadku, umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia.
   
 2. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) przez Sprzedającego nie dochodzi do zawarcia umowy. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie w przeciągu pięciu dni od złożenia zamówienia.
   
 3. Przyczyną odmowy złożenia zamówienia, o której mowa w ust. 10 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub zmiana ceny, itp.
   
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu AMA podawane są kwotami netto w polskich złotych (PLN) – nie posiadaja podatku VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
   
 5. Po dokonaniu zakupu wystawiana jest faktura VAT na dane podane w momencie rejestracji.
   
 6. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione lub niemożliwe, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego.
   
 7. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. 

 

 1. Kupujący zarejestrowani będą mogli sprawdzić informacje o każdej zmianie statusu zamówienia logując się na Konto Użytkownika. Możliwości takiej nie posiadają Użytkownicy niezarejestrowani.
   
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.
   
 3. Termin realizacji zamówienia biegnie od momentu zawarcia umowy sprzedaży lub zaksięgowania.
   
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony przez obsługę sklepu. Kupujący ma prawo zrezygnować z kupna towaru, którego Sprzedawca nie ma na stanie. W tym celu musi zawiadomić Sprzedawcę mailem podając numery części, których nie chce kupować.

 

 1. Towary, których Sprzedawca nie ma na stanie zostaną mu dosłane w najszybszym możliwym terminie na koszt Sprzedawcy, chyba że Kupujący zadecyduje inaczej.

 

 

§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy AMA oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
   
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
   
 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
   
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
   
 5. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
   
 6. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
   
 7. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
   

§. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
   
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
   

§. 9. GWARANCJE

 1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie AMA objęte są gwarancją producenta.
   
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych zgłaszając ten fakt sprzedawcy.
   
 3. W chwili odbioru zakupionego towaru prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej widocznego uszkodzenia mechanicznego prosimy o zgłoszenie tego faktu dostawcy.
   

§. 10. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  a. wpłata na konto bankowe (płatność z góry) lub na podstawie faktury PRO-forma.
  b. za pobraniem, płatność przy odbiorze towaru kurierowi.
   
 2. Wpłaty należy dokonywać na następujący rachunek bankowy podany na fakturze lub fakturze proformie.
   
 3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia, a także swoje imię i nazwisko.
   
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
   

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
   
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
   
 3. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
   
 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
   
 5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Ama, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   
 6. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
    
 7. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
   
 8. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 9. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
   
 10. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
   
 11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
   
 12. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
   

§.12. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać złożone pisemnie w formie maila. Musi zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. datę zakupu
  4. ilość zakwestionowanego towaru
  5. nazwę towaru
  6. opis niezgodności towaru z umową
    
 2. Zastosowanie się do ust. 1 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
   
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
   

§.13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
   
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
   
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

 

 1. każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.