Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (rozwiń)

zamknij

REGULAMIN B2B SKLEPU INTERNETOWEGO

 

AMA-PARTS.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep ama-parts.pl działa w wyłącznie w systemie b2b, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep ama-parts.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu ama-parts.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej ama-parts.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej ama-parts.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub produkcji maszyn rolniczych oraz sprzedaży części zamiennych dla ciągników i urządzeń rolniczych.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem ama-parts.pl.
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – AMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301454, NIP: 9522041221, REGON: 141307516, kapitał zakładowy: 50 000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zwoleńska 120/11 04-761 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@ama-parts.pl, numer telefonu: +48 22 769 76 61.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep ama-parts.pl prowadzi sprzedaż hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na:

1.1.    sprzedaży maszyn rolniczych,

1.2.    sprzedaż części zamiennych do maszyn rolniczych,

1.3.    produkcji maszyn rolniczych.

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu (po zalogowaniu) podana jest w złotych polskich (PLN) i jest wartością netto lub brutto (w zależności od wyboru opcji). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu.
 5. Cena może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia (w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy Produktów już zamówionych przez Klienta, to jest on o takiej zmianie niezwłocznie informowany i ma prawo do anulowania całości Zamówienia lub jego części.
 6. Zamówienia można składać:

6.1   poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep ama-parts.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

6.2   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@ama-parts.pl,

6.3   telefonicznie pod numerem: +48 22 769 76 61.

 1. W celu uzyskania dostępu do cen Produktów oraz złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.
 2. W celu rejestracji Konta Usługobiorca jest zobowiązany podać poprawnie wszystkie poniższe dane:

9.1.    aktywny adres e-mail,

9.2.    firma,

9.3.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

9.4.    adres swojej siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

9.5.    imię i nazwisko osoby do kontaktu,

9.6.    numer telefonu.

 1. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować wprowadzone podczas rejestracji dane w przypadku ich każdej zmiany. Usługobiorcy będący Konsumentami nie mogą zarejestrować Konta.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.Klient zobowiązany jest do podania informacji żądanych przez Sklep, w szczególności numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwy kontakt z klientem.
 3. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 7,8 oraz 11.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji, które zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT wystawiana na dane wskazane przez Klienta w trakcie rejestracji Konta), który będzie dołączany do Produktu.
 6. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym niezwłocznie drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu w miejsce brakującego).

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata oraz płatność z odroczonym terminem płatności na podstawie Faktury VAT)

1.2.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (płatność z góry na podstawie faktury PRO-forma),

1.3.    płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PL 58 1600 1127 0003 0122 1716 6001 (Bank BG BNP Paribas S.A.) AMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9522041221, ul. Zwoleńska 120/11 04-761 Warszawa. W tytule przelewu należy wpisać „Faktura numer…”.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie wynikającym z załączonego dokumentu sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu oraz gabarytów i masy przesyłki.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1.    Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę o ile towar znajduje się w magazynie sprzedawcy. W przypadku braku towaru na magazynie czas kompletowania może się wydłużyć.

2.2.    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, UPS, FedEx albo wskazanej przez Klienta.
 2. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę, zwłaszcza ciągłość taśmy firmowej świadczącej o nienaruszeniu przesyłki, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.
 4. Braki ilościowe w paczce rozpatrywane są pod warunkiem zgłoszenia ich do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania paczki. 
 5. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 6. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionej przesyłki.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2.    Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3.    Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.

1.4.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać:

- pisemnie na adres: Ama Poland Sp. z o.o. Ul. Wał Miedzeszyński 208A,04-866 Warszawa

- telefonicznie pod numerem: +48 22 769 76 61,

- za pośrednictwem przedstawiciela Sprzedawcy, który obsługuje dane Zamówienie,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ama-parts.pl.

1.5.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:

- imię i nazwisko osoby do kontaktu,

- numer zamówienia,

- datę zakupu,

- ilość zakwestionowanych Produktów,

- nazwę Produktu,

- rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz pozostałe dane kontaktowe.

Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.6.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Ama Poland Sp. z o.o., Ul. Wał Miedzeszyński 208A, 04-866 Warszawa

1.7.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Produktu.

1.8.    Klient pokrywa koszty odbioru oraz dostawy w przypadku wymiany Produktu na wolny od wad.

1.9.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi pisemnie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, z tytułu rękojmi za wady Produktu, jest wyłączona.

 

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.    prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.    Newsletter.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.    przeglądarka internetowa,

3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ama-parts.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ama-parts.pl.

1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ama-parts.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością AMA POLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer KRS: 0000301454, NIP: 9522041221, REGON: 141307516,  Ul. Wał Miedzeszyński 208A 04-866 Warszawa . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony ama-parts.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony ama-parts.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem ama-parts.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem ama-parts.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.